Listen to the reading

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo (19-3-12)

Noong? panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong ito: ?Naayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, ?Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula?y nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? Dahil dito ?Iiwan ng lalaki ang kanyang ama?t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila?y magiging isa,? Kaya?t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.? Tinanong siya ng mga Pariseo, ?Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?? Sumagot si Jesus, ?Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula: Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa ng iba, ay nangangalunya rin.?

Sinabi ng mga alagad, ?Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa.? Sumagot si Jesus, ?Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos.? Sapagkat may iba?t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulating ito ay tumanggap nito.?

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

1