Leiva Martinez, Violeta

1981?hN?@Jaen?i?X?y?C??g?j??€

2005?hN?nA?u~ ?u???N?|?p?ea?w?i?n???j ???f?B?A?A?[?g?e?U
2004?hN Vidicon GmbH . TV und Vidioproduktion Berlin?E?A?A?K
2003/2004?hN?g~?u ?o????g?V?A?ea?w?A?X?y?C??g?@?Z?l?J
2002/2003?hN?g~?u ?G??n?X???X????w?a?A?u???N?|?p?^?f?U?C??g?ea?w?i?n???j?^ ???f?B?A?A?[?g?e?U
1999 . 2004?hN ?O??n?i?_?ea?w ?|?p?e?U

?gW???ni?A?o?U?d
Mai 2005 (in Vorbereitung) MCR 2005, Zentrum für Zeitgenössische Kunst Malaga
(CAC Malaga).
März 2005 Erster Preis im Bereich Film im Wettbewerb junger Künstler Malagacrea
2005.
2004 Europäisches Kooperationsprojekt von Kunstfakultäten ?eWhat I see today has
little to do with me?f.
Projektionen in mehreren europäischen Universitäten

?@

?@

[Hide Window]
This page is an archived page courtesy of the geocities archive project 
Report this page