Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Dr. Jirí Chrt 00420 602579233

Kontaktní adresa: · zastoupení firmy ABOVOGEO (SRN) v Èeské republice (pneumatické penetraèní soupravy DPL, DPM, DPH, pøíslušenství, kompletní sortiment výrobkù)· vzorkovací èerpadla do vrtu 12V do hloubky 10m, resp. 19m
· poradenství v ekologii
· vrtné práce
· prodej pouzitých strojù a zarízení (vrtné soupravy, stavební stroje…)
· geotechnická merení, monitoring


Kontaktní adresa:
Dr. Jiri Chrt 00420 602579233

back to the page

Asia

 t-com

1

malá cistírna odpa dních vod

domácí cistírna odpadních vod