Dance Original Dance

Results after the OD. Numbers to the right are
what they actually placed in the OD.

1.Anissina/Peizerat 1
2.Krylova/Ovsiannikov 2
3.Bourne/Kraatz 3
4.Lobacheva/Averbukh 4
5.Fusar-Poli/Margaglio 5
6.Drobiazko/Vanagas 6
7.Winkler/Lohse 7
8.Grushina/Goncharov 8
9.Nowak/Kolasinski 9
10.Lang/Tchernyshev 10
11.Denkova/Staviyski 11
12.Navka/Kostomarov 12
13.Chait/Sakhnovsky 13
14.Lefebvre/Brunet 14
15.Delobel/Schoenfelder 15
16.Clements/Shortland 16
17.Chalom/Gates 17
18.Hugentobler/Hugentobler 18
19.Rauer/Rauer 19
20.Tsuzuki/Farkhoutdinov 20
21.Fermi/Rinaldi 22
22.Zhang/Cao 21
23.Hrazska/Prochazka 23
24.Führing/Ellinger 24
25.Kurkudym/Kocherzhenko 25
26.Stekolnikova/Fitzgerald 26
27.Barany/Rosnik 28
28.Kalesnik/Terentjev 27
29.Dahlen/Lukanin 29
30.Yang/Lee 30
31.Gustafsson/Grunland 31
Final not reached
32.Rigg-Smith/Nelson-Bond 32

Email me Main Page 1