Dance Compulsory Dance

After both CDs:

1.Krylova/Ovsiannikov
2.Anissina/Peizerat
2.Bourne/Kraatz
4.Lobacheva/Averbukh
5.Drobiazko/Vanagas
5.Fusar-Poli/Margaglio
7.Winkler/Lohse
8.Grushina/Goncharov
9.Nowak/Kolasinski
10.Lang/Tchernyshev
11.Denkova/Staviyski
12.Navka/Kostomarov
13.Chait/Sakhnovsky
14.Delobel/Schoenfelder
15.Lefebvre/Brunet
16.Chalom/Gates
17.Clements/Shortland
18.Hugentobler/Hugentobler
19.Fermi/Rinaldi
20.Rauer/Rauer
21.Tsuzuki/Farkhoutdinov
22.Zhang/Cao
23.Fuhring/Ellinger
23.Hrazska/Prochazka
25.Stkolnikova/Fitzgerald
26.Kurkudym/Kocherzhenko
27.Barany/Rosnik
28.Dahlen/Lukanin
29.Kalesnik/Terentjev
30.Yang/Lee
31.Gustafsson/Grunland
32.Rigg-Smith/Nelson-Bond

Email me Main Page 1